Jacob Hashimoto – Another Town On An Opposite Horizon