hautecouture_textile_silicone_mixed6-341-550-400-80-c